Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

§ 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter (stemmeret), 2 medarbejderrepræsentanter (stemmeret), 2 elevrepræsentanter (stemmeret) samt 2 eksterne repræsentanter fra enten det lokale erhvervsliv, omkringliggende uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger (stemmeret).

Ungdomsskolen deltager med en leder i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stedfortrædere inviteres til skolebestyrelsesmøder og deltager uden stemmeret.

§ 2. Skolens leder og dennes stedfortræder deltager i skolebestyrelsesmøderne og fungerer som sekretariat for skolebestyrelsen. Skolens leder kan vælge at lade en af skolens ledere eller medarbejdere deltage i mødet og assistere sig i forbindelse hermed.

§ 3. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage under behandling af enkelte punkter eller på temamøder.

§ 4.  Er et medlem af skolebestyrelsen forhindret i at deltage i et eller flere møder, skal der meldes afbud i så god tid som muligt til skolens kontor.

§ 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et eller flere på hinanden følgende skolebestyrelsesmøder, indkaldes første stedfortræder, melder denne også fra, indkaldes anden stedfortræder og eventuelt tredje stedfortræder. Stedfortræderen deltager i mødet som stemmeberettiget medlem for de(t) pågældendemøde(r).

§ 6. Skolebestyrelsen konsttituerer sig med en formand og en næstformand. Denne konstituering gælder for en periode af 2 år (frem til næste valgforskudt valg). Såfremt formand og/eller næstformand udtræder af skolebestyrelsen eller ønsker at trække sig fra posten, foretages der ny konstituering.

§ 7. Skolebestyrelsens arbejder inden for de rammer, som er givet i Folkeskolelovens § 42 – 44, samt inden for de rammer, der fremgår af ”Styrelsesvedtægt for Stevns Kommunes skolevæsen”.

§ 8. Skolebestyrelsen beslutter på det første møde i et nyt skoleår en mødeplan for skoleåret med angivelse af tid, sted og temaer for det pågældende møde. Denne mødeplan lægges på skoleintra, således at alle kan se kommende møder og temaer.

§ 9. Dagsorden bygges op efter følgende principper:

Orientering
Dagsordenstekst - Stikord uden længere forklaringer – begrænset referat.

Drøftelse
Dagsordenstekst. Beskrivende/forklarende og uddybende tekst med en præcisering af, hvad skolebestyrelsen skal være særligt opmærksom på. Referatet angiver, hvorledes der skal arbejdes videre med indholdet af drøftelsen (nye ideer/ønsker/holdninger). Drøftelsen afsluttes med beskrivelse af konsekvens. Formanden kan også bede ledelsen om en drøftelse af relevante forhold/emner.

Beslutning
Dagsordenstekst - Som under drøftelse dog med afsluttende indstilling fra ledelsen, formanden eller medlem, der har sat punktet på dagsordenen og evt. udtalelse fra MED (hvis punktet er behandlet der). Referat i forhold til indstilling og evt. udtalelser og evt. ændringer i forhold til disse.

Høringer (beslutning) fra BU
Dagsordenstekst - Som under Beslutninger. Med dagsorden og som bilag skal der foreligge et forslag til høringsvar. Dette udarbejdes af formanden, som kan uddelegere opgaven til ledelsen, udpegede medlemmer eller en arbejdsgruppe nedsat af skolebetyrelsen.

Det vil af overskriften til hvert punkt på dagsordenen fremgå, om punktet er til ”Orientering”, ”Drøftelse”, ”Beslutning” eller ”Høring”. Ligeledes angives antal minutter til behandlingen af punktet.

Som afslutning på skolebestyrelsesmødet drøftes det, hvilke punkter det er væsentligt at kommunikere til forældre. Kommunikationen foregår via intranettet.

§ 10. Eventuelle personsager behandles som de sidste punkter på en dagsorden, da elevrepræsentanterne ikke deltager under disse punkter.

§ 11. Ekstraordinære skolebetyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller 1/3 del af de stemmeberettigede medlemmer. Formanden er ansvarlig for indkaldelse til ekstraordinært skolebestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel. Evt. bilag skal medsendes indkaldelsen. Såfremt ovenstående tidsfrister ikke kan holdes af udefra kommende tidsfrister (for eksempel høringssvar), kan et stemmeberettiget flertal i skolebestyrelsen dispensere herfor.

§ 12. Formanden udarbejder i samarbejde med skoleledelsen en dagsorden for møderne, og skolens sekretariat udsender dagsorden senest 4 hverdage inden mødet med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes. Bilag til møder, der ikke er rettidigt udsendt, kan kun behandles, såfremt alle stemmeberettigede accepterer dette.

§ 13. Allle bilag til møderne forudsættes læst inden mødet og gennemgås som udgangspunkt ikke, medmindre skolebestyrelsen fordrer dette.

§ 14. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmebrettigede medlemmer er til stede.  Eventuelle ubesatte pladser i bestyrelsen tælles med i antallet af stemmeberettigede.

§ 15. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.

§ 16. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 17. Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives på det efterfølgende møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§ 18. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne skolebestyrelsens protokol.

§ 19. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.

§ 20. Udgifter til skolebestyrelsens arbejde afholdes af skolens budget.

Vedtaget den 8. oktober 2014.