Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem samarbejde

Store Heddinge Skoles gensidige forventninger

Store Heddinge Skoles gensidige forventninger er et uddrag af skolens værdigrundlag. De gensidige forventninger er de fælles spilleregler for skolen som ledelse, medarbejdere, elever og forældre har vedtaget i MED-udvalg, elevråd og skolebestyrelse.

Skolens elever forventes

 • at møde velforberedt og undervisningsparat
 • at tage aktivt medansvar for egen og andres læring
 • at bidrage til fællesskabet
 • at udvise respekt overfor skolens elever, medarbejdere og skolens ejendom
 • at efterleve skolens regler og normer

Skolens forældre forventes

 • at støtte op om elevens skolegang, både fagligt og socialt
 • at deltage aktivt i skole/hjem samarbejdet
 • at deltage i skolens fællesskab
 • at understøtte (respektere) skolens dispositioner
 • at understøtte at skolens elever efterlever skolens regler og normer

Skolens medarbejdere forventes

 • anerkendende at møde hver enkelt elev, der hvor eleven er
 • via samarbejde at give undervisning af høj faglig kvalitet, samt at hjælpe hver elev til en god faglig og social udvikling
 • at give den enkelte elev et trygt og nært miljø
 • at bidrage til den enkelte elevs dannelse i et demokratisk samfund
   

Princip for samarbejdet mellem skole og hjem

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en væsentlig forudsætning for, at den enkelte elev får et optimalt udbytte af skolegangen.

Skole/hjem samarbejdet skal give hjemmene en mulighed for bedst muligt at understøtte elevernes skolegang og samtidigt sikre rimelige rammer for skolens ansatte. Samarbejdet bør derfor fremme et tillidsfuldt forhold mellem elever, lærere og forældre og foregå med en rimelig vægtning mellem hensynet til skolen, klassen og den enkelte.

Kontaktforældre

For at understøtte skole/hjem samarbejdet vælges i alle klasser 2-4 kontaktforældre, der har til opgave at:

 • Fungere som kontaktlærernes sparringspartnere i forhold til klassens og forældregruppens fælles forhold
 • Bidrage til en stærk forældreinvolvering i klassens liv
 • Understøtte klassens sociale og faglige virke
 • Repræsentere klassens forældregruppe overfor skolebestyrelsen

Kontaktforældrene vælges for et skoleår ad gangen.

Eksempler på hvad kontaktforældre kan bidrage med

 • Samarbejde med læreren om dagsorden til forældremøder
 • Deltage i udarbejdelse af klassens regelsæt
 • Bringe forældrenes holdninger og ønsker videre til skolebestyrelsen
 • Sikre en åben og tillidsfuld dialog til klassens lærere.
 • Sikre børnenes trivsel i og uden for klassen
 • Få nye forældre til at føle sig velkomne
 • Udbygge forældrenetværket
 • Tage initiativ til sociale arrangementer: julestue, fastelavn mm.

Der er nærmest ingen grænser for hvordan man kan bidrage til arbejdet i klassen. De ovenfor nævnte er blot eksempler herpå.

Kontaktforældre – skolebestyrelsens bagland
Kontaktforældrene er skolebestyrelsens umiddelbare bagland i skolens forældrekreds. Et godt samarbejde mellem skolebestyrelse og kontaktforældre betyder, at skolebestyrelsen har føling med hvordan det går på hele skolen – ikke kun i de klasser hvor forældrene i skolebestyrelsens selv har børn.

Skolebestyrelsen bør derfor altid gøre en aktiv indsats for at skabe og fastholde et godt samarbejde med skolens kontaktforældre og den øvrige forældrekreds.

Skole/hjemsamtaler

Skole/hjemsamtaler gennemføres 2 gange årligt (første skole/hjemsamtale ca. 2-3 mdr. efter skolestart og anden skole/hjemsamtale inden udgangen af april). Skole/hjemsamtalen tager udgangspunkt i meddelelsesbogen for den enkelte elev og gennemføres som minimum således:

 • I børnehaveklassen med børnehaveklasselederen
 • I 1.-6. klasse med dansk og matematiklæreren
 • For børn i SFO tilstræbes at skole/hjemsamtalen også omfatter SFO
 • I 7.-8. klasse med klasselærer og minimum én faglærer
 • I 9. klasse gennemføres én skole/hjemsamtale i starten af skoleåret, idet der i foråret i stedet gennemføres uddannelsesvejledning

Med mindre andet aftales, deltager eleven altid i skole/hjemsamtalen. Såfremt der er behov herfor, kan yderligere skole/hjemsamtaler gennemføres efter aftale mellem skolen og det enkelte hjem.

Forældremøder

Forældremøder gennemføres som fællesmøder med alle klassens forældre og anvendes primært til informationer og drøftelser om den enkelte klasses faglige og sociale virke.

Skoleårets første forældremøde afholdes ca. én måned efter skoleårets start. Mødet gennemføres dels som et fælles forældremøde på årgangen med vægt på emner, hvor der kræves fælles holdning blandt forældre og lærere, dels som et klasseforældremøde. Møderne skal sikre, at forældrene tager medansvar for årgangens og klassens udvikling, og at deres ressourcer bliver brugt bedst muligt i samarbejde med skolen omkring elevernes trivsel og adfærd gennem skoleforløbet.

Lærerne fra årgangsteamet er ansvarlige for mødets planlægning og gennemførelse i samarbejde med repræsentanter for kontakt-forældrene. Skoleledelsen og skolebestyrelsens kontaktperson(er) til klasserne inviteres til møderne.

Klasseforældremødet bør tage udgangspunkt i den udarbejdede årsplan for klassen og omfatte følgende punkter: 

 • Kommentering af årsplanen
 • Orientering om informationsniveau og -metode herunder anvendelse af Aula
 • Valg af kontaktforældre
 • Aftale rammer for klassens sociale aktiviteter i skoleåret

Skoleårets andet forældremøde afholdes som hovedregel i perioden mellem vinterferien og påske.

Mødet kan eventuelt tage udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Opfølgning på årsplanen
 • Information om klassens trivsel
 • Debat om holdninger og evt. fælles aftaler

Mødet planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem kontaktlærere og kontaktforældrene. Mødet kan eventuelt gennemføres i samarbejde med andre klasser.

Afvigelser fra ovennævnte vedrørende forældremøder, forelægges skolebestyrelsen inden gennemførelse.

Klassearrangementer

Klassearrangementer arrangeres af kontaktforældrene og eventuelt i sammenhæng med temaer i undervisningen efter koordination med kontaktlærerne.

Anden kontakt mellem skole og hjem

Individuel kontakt mellem skole og hjem kan ske gennem følgende medier:

 • Aula anvendes fortrinsvis til fællesbeskeder, ugeplaner, nyhedsbreve og individuel kontakt/beskeder
 • Papirmeddelelser kan anvendes efter behov. 
 • Den enkelte lærer bør informere forældrene om rammer for eventuelt brug af lærerens private telefon og e-mail til skole/hjem kontakt.

For forældre og elever med særlige behov, tilbyder Store Heddinge Skole udvidet skole/hjemsamarbejde.

Eventuelle problemer omkring en elevs skolegang bør altid søges løst på det lavest mulige niveau. Først ved kontakt til faglærer eller kontaktlærer og derefter eventuelt til skolens ledelse. Såfremt et hjem føler, at et problem ikke kan løses tilfredsstillende efter kontakt til skolelederen, bør skolebestyrelsen altid kontaktes inden der foretages yderligere aktioner.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrådsrepræsentanter, der alle har stemmeret. Skolens leder og afdelingsleder fungerer som sekretariat for skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen vælges på samme måde som kommunalbestyrelsen. Det vil sige hvert 4. år er der valg. Her er alle forældre med børn på skolen stemmeberettigede, og kan opstille til skolebestyrelsen. Elevrådsrepræsentanter vælges i august.

Arbejdet i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen holder møde 8 gange årligt. Overordnet består arbejdet i at føre tilsyn med skolen. Desuden udarbejder skolebestyrelsen skolens principper i samarbejde med skolens ledelse og lærere. Principperne ligger på skolens hjemmeside.

Hvert bestyrelsesmedlem er kontaktperson i én eller flere af klasserne. Det betyder at forældre kan henvende sig til kontaktpersonen, hvis der er emner eller ideer, som ønskes diskuteret i skolebestyrelsen. Derudover vil det altid være muligt at få kontaktpersonen til at deltage i det første forældremøde. Skolebestyrelsens medlemmer kan ses på hjemmesiden.

Vi vil gerne have at I bruger skolebestyrelsen, både med ris, ros, råd, ideer og spørgsmål. Vi vil også meget gerne høre om livet i klasserne, så hvis I skriver referater fra forældremøderne, er I velkomne til at sende dem til os.