Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdier og værdiudmøntning

KERNEVÆRDI

Store Heddinge Skoles kerneopgave er, i fællesskab, hele tiden at balancere i det faglige, pædagogiske og didaktiske arbejde.

Vi danner og uddanner livsduelige mennesker, der kan deltage og bidrage konstruktivt til fællesskaber.

VÆRDIER:

På Store Heddinge Skole anser vi nedenstående værdier for særligt vigtige for dannelse og uddannelsen på skolen.

Tryghed: At føle sig sikker og uden for fare. Tryghed fremmer, at man tør være en del af fællesskabet.

Tolerance: Viljen til at acceptere andre menneskers forskellighed. Tolerance fremmer fællesskabets betingelse.

Respekt: Anerkendelse af nogens eller nogets værdi. Respekt fremmer samhørighed og styrker fællesskabet.

Faglig progression: Den enkelte elev skal blive så dygtig, som han eller hun kan. Faglig progression fremmer den enkeltes fremtidsmuligheder.

Selvforståelse: Forståelse af sig selv - sin egen mentalitet og særlige karaktertræk i forhold til andre mennesker. Selvforståelse fremmer, at man kan regulere egen adfærd til fordel for fællesskabet.

Vision Stevns kommune

"Alle børn og unge udvikler sig til den bedst mulige udgave af sig selv."
 
Store Heddinge Skoles vision:

Mennesket er socialt, og vores udvikling er tæt knyttet til vores sociale omverden, hvor relationer er bærende for fællesskabets samhørighed, og for dannelse af den tryghed, vi anser som en vigtig værdi for at kunne tilegne sig læring.

Alle har en grund eller årsag til at handle, som de gør. I et fællesskab har vi behov for tolerance og anerkendelse af forskellighed. Begge dele er et fælles anliggende, og stiller derfor krav til alle parter om at vise respekt.

Tryghed, tolerance og respekt er bærende for, at den enkelte kan opnå mulighed for faglig progression og derved de bedste forudsætninger for at opfylde fremtidsdrømme.

At forstå sig selv og ens egen rolle i fællesskabet, er basis for, at vi kan danne positive relationer, og lukker cirklen i de 5 værdier, som alle influerer på hinanden og danner fundamentet for fællesskabets virke.

Store Heddinge Skoles profil

På Store Heddinge Skole arbejder vi ud fra, at relationer er fundamentet for fællesskabet, dannelse og uddannelse. Vi er optaget af, at alle har en grund til at gøre det de gør, og at forståelsen ligger i at kende og anerkende hinandens udgangspunkter for handling. Hermed ikke sagt at alt er tilladt, men ved at forstå hinanden kan vi i dialog skabe et fælles ståsted for forståelse og handling.

På Store Heddinge Skole er det de voksnes ansvar, at elever lærer, og at elever har det godt. I takt med at eleverne bliver større, øver vi i, at de gradvist får et medansvar.

Ansvaret er også forældrenes. Ud over at have ansvar for samarbejde med skolen, har forældrene ansvaret for, at deres barn møder stabilt ind i skolen, og møder skoleparat.

Store Heddinge Skole vægter forældresamarbejdet højt, og vi vægter forældrenes samarbejde, indbyrdes, højt. Børnenes læring og klassens trivsel er et fælles ansvar.

Skolens overordnede opgave er at gøre eleverne klar til en ungdomsuddannelse. Derfor er hovedopgaven at understøtte elevernes faglige, personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer, med udgangspunkt i de rammer og vilkår som er politisk besluttet.

Skolen skal sikre, at eleverne skal tilegne sig viden, færdigheder, holdninger og kvalifikationer, som skal give dem mulighed for at deltage i samfundet og demokratiet.

Skolen skal bidrage til at skabe selvværd, selvtillid, livsglæde, livsmod og livsvilje.

Skolen arbejder for, at eleverne udvikler en god selvforståelse, og hjælper dem til at acceptere sig selv på godt og ondt, samtidig med at de får en god indlevelsesevne og et godt forhold til andre mennesker.

Skolen er for alle, og derfor skal skolen bidrage til, at alle bliver den bedste udgave af sig selv, uagtet ens sociale eller personlige udgangspunkt.

Fokus i indskolingen er, at eleverne her lærer hvordan man går i skole sammen med andre. Det handler blandt andet om at lære skolefagenes basis, herunder læsning og regning, samt at øve skoleparathed. Der ud over lærer eleverne at følge fælles beskeder, at indgå i læringsfællesskaber, udvikle selvstændighed og blive en god ven.
Fokus på mellemtrinnet er, at videreføre og videreudvikle de færdigheder som er påbegyndt i Indskolingen. På mellemtrinnet vil elevernes oplevelse af praktisk/ musiske fag udvides, og derved en udvidelse af denne læringsdimension. Eleverne vil i de sidste mellemtrinsår blive prøvet i at tage mere og mere ansvar for egen læring.

Fokus i overbygningen er at bygge videre på faglige, personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer. Målet for overbygningen er overgangen til ungdomsuddannelserne, og derfor øges målrettetheden proportionelt med årgangen, herunder også arbejdet med at ansvarliggøre eleverne mest muligt, afstemt efter den enkeltes modenhed. Fagligheden er i højsædet, og i overbygningen er vi fokuseret på, at alle elever bliver klar til de afsluttende prøver, og får de bedste og mest trygge betingelser for en god afslutning på folkeskoleforløbet.

Fokus i specialklasserækkerne er at være ambitiøse på elevernes vegne. Opgaven er at finde og udløse de potentialer, der er hos den enkelte, så eleverne får de bedste muligheder for at opfylde egne drømme.

De tre niveauer af specialklasser følger intentionerne for de enkelte skoleafdelinger – indskoling, mellemtrin og overbygningen. Det særlige er, at arbejdet med fokuspunkterne er ekstra tilrettelagt til den enkeltes zone for nærmeste udvikling, og i specialklasserækken er der et ekstra og særligt fokus på livsduelighed, som bidrag til den faglige, sociale, personlige og praksisfaglige kompetenceudvikling.

Specialklasseelever på 9. årgang går til afsluttende prøve i de fag, som forældre, lærere, vejledere og eventuelt PPR har aftalt, at eleven har det faglige niveau til. Fag, som ikke afsluttes med prøve, vurderes på anden vis.