MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdier og værdiudmøntning

  • Fællesskab – Vi er afhængige af hinanden og sammen kan vi mere.
  • Tillid – vi vil hinanden det bedste og møder hinanden med positive forventninger.
  • Anerkendelse – vi respektere hinanden og anerkendelse er for os en forudsætning for udvikling.

Visionen for børn og unge i Stevns kommune:

"Alle børn og unge udvikler sig til den bedst mulige udgave af sig selv."
 
På Store Heddinge Skole

  • Tager vi udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn, som bygger på, at eleven trives og udvikles bedst i relationer, og hvor eleven opfattes og behandles som et selvstændigt individ.
  • Tror vi på, at alle udvikler sig bedst fagligt og socialt i tillidsfuldt fællesskab med andre, hvor eleven er nysgerrig og aktivt medskabende i sin egen læring. Gennem mødet med andre mennesker udvikles eleven til et livsdueligt og kompetent individ.
  • Tilrettelægger vi en motiverende og meningsfuld undervisning, som understøtter og videreudvikler den enkelte elevs kompetencer, så eleven opnår et højt fagligt niveau.
  • Vægter vi skole-hjem samarbejdet højt. Forældrenes støtte og opbakning er afgørende for at skabe den gode skole for alle børn. Børnenes læring og klassens trivsel er et fælles ansvar.

Store Heddinge Skoles profil

Store Heddinge Skole er en kompetencegivende skole, der lægger vægt på udvikling af de personlige, sociale og faglige/tværfaglige kompetencer. Eleverne skal tilegne sig viden, færdigheder og kvalifikationer som skal omsættes til handlekompetencer, og som skal anvendes i nye sammenhænge, når nye problemstillinger inden for såvel samfundets, kulturens og naturens område skal undersøges. Fordybningen skal lede til, at eleven tager stilling til, hvilke værdier det tillægger betydning. På baggrund af faglig/tværfaglig indsigt og stillingtagen udvikler eleven således egne holdninger.

Vi arbejder ud fra en helhedstænkning, hvor der lægges lige vægt på viden, færdigheder, værdier og holdninger. Eleverne skal udvikle sig til kloge og handledygtige mennesker, det vil sige mennesker som har livsglæde, livsmod og livsvilje og hvor eleverne får indsigt i samfundets, naturens og kulturens sammenhænge. De skal lære at respektere det enkelte menneskes ret til det bedst mulige liv i forhold til de forudsætninger, der gives, og i forhold til fællesskabet.

Udvikling begynder med involvering. Det alment-dannede menneske er et menneske, som forholder sig aktivt til tilværelsens og samfundets problemer og udfordringer, som åbent, fordomsfrit, undersøgende, kreativt og kritisk ud fra en helhedsopfattelse, en positiv naturbevidsthed, en historisk forståelse og med en ide om det gode liv, erkender sine handle-muligheder i situationen, og er villig og duelig til at bruge dem.

Vi stiller tydelige krav til eleverne og har fokus på, at elever udvikler ægte selvværd og får en følelse af, at de har en vigtig rolle at spille i samfundet. Vi hjælper eleverne til, at træffe gode beslutninger, blive mere kreative og i det hele taget føle livsglæde. Vi styrker elevernes kendskab til dem selv og hjælper dem til at acceptere sig selv på godt og ondt, samtidig med at de får en god indlevelsesevne og et godt forhold til andre mennesker.

Fokus i indskolingen er, at eleverne her lærer hvordan man går i skole sammen med andre. Det handler blandt andet om at lære og at have bøger og madpakke med. At høre efter og komme ind fra pause til tiden, at kunne være stille og følge med i en undervisning.

Fokus på mellemtrinnet er, at her lærer eleverne selvstændighed. Eleverne har i indskolingen udviklet kompetencer til at kunne begå sig og fungere i en skoleverden. På mellemtrinnet vil de blandt andet udvikle deres kompetencer i forhold til ansvar for egne opgaver, læring og samarbejde. Eleverne skal udvikle deres kompetencer til selv at tage initiativer og ansvar for ting de ønsker.

Fokus i overbygningen er målrettethed of forberedelse til ungdomsuddannelse. Fagligheden er i højsædet, og i overbygningen er vi fokuseret på, at alle elever bliver klar til de afsluttende prøver, og får de bedste og mest trygge betingelser for en god afslutning på folkeskoleforløbet.